Knowledge
Character
Service
Name Maintenance Section
Post Mainenance
Experience

Mr. Kamal Subedi                       Maintenance Incharge

Mr. Bhagat Bahadur Karki        Artisan                                                              

Mr. Shankar Thapa                    Artisan                                                   

Mr. Ramu Kami                   Semi Skilled Handyman                                                 

Mr. Pramod Khatri Chhetri          Bus Helper/ Unskilled Handyman (contract)

Mr. Binod C.K.                                 Bus Helper/ Unskilled Handyman (contract)

Mr. Pratap Bhandari                     Bus Helper/ Unskilled Handyman (contract)