Knowledge
Character
Service

सुचना

यस विद्यालयमा आज मिति २०७४ मार्ग १५ गते शुक्रवार आयोजना हुने फनफेयर, शैक्षिक प्रर्दशनी एवं वार्षिक संस्कृतिक कार्यक्रम यथावत समयमा संचालन हुने व्यहोरा सबैमा अनुरोध छ