Knowledge
Character
Service

Class Teacher: Shekhar Subedi

Assistant Class Teacher: Chet Nath Bhandari

Class Teacher: Raj Kumar Dhakal

Assistant Class Teacher: Kedar Prasad Dhakal

Class Teacher: Shakuntala Gurung

Assistant Class Teacher: Nanimaya Poudel